Back to the previous page
הינע לתעשייה
Siemens GmbH.
Munich.
Germany.

.הינע הידראולי זעיר

source: www.siemens.comfeatures:
length: 9 cm
force: 150 Newton (equivalent to a weight of 15 kg)
metallic enclosure
תמסורת מכאניתMechanical transmission


.הינע זה שימושי עבור שסתומים, רובוטים
:אופן הפעולה
זרם חשמלי גורם להתרחבות או הצטמקות של הגביש
תנועות אלה מניעות את המערכת ההידראולית הפנימית
יש חשיבות רבה למארז המתכתי של ההינע
המבנה האטום שומר לנו טוב על הנוזל ההידראולי
כלומר,צריך רק לספק זרם חשמלי, בלי התערבות בנוזל
התכונה החשובה של הגבישים הפיאזו-אלקטריים היא
שהם מתרחבים רק בכיוון אחד כאשר מופעל זרם חשמלי
דבר חשוב נוסף הוא
ייציבות התגובה של הגביש
הוא מתרחב לפי התכנון בלי פערים
דבר נוסף זה המהירות והפשטות
למשל, במערכת הידראולית קונבנציונלית, נדרשות יותר פעולות
משאבה מרכזית יוצרת לחץ של הנוזל בצינורות
שבעכבותיו נוצרת תנועה מכאנית

.הינע זה מתאפיין בפעולה יציבה וחלקה
כאשר הופכים את הכיוון של הזרם החשמלי
ההינע גם משנה את כיוון תנועתו
כמו כן
אפשר לשמר את המיקום האחרון


Back to the previous page