e-mail: shlomo.katzav@yahoo.com

phone: 03-6427476

address: rh.Bar-kohba 73, Petah-Tikva, Israel
Back to the Home-page